گشتاور مغناطیسی

گشتاور مغناطیسی یک آهن‌ربا معیاری از تمایل آن به هم خط شدن با یک میدان مغناطیسی است.
هم‌میدان مغناطیسی و هم گشتاور مغناطیسی را می‌توان بردارهایی در نظر گرفت که دارای اندازه و جهت هستند.
جهت گشتاور مغناطیسی از قطب جنوب آهن‌ربا به قطب شمال آن است.

میدان مغناطیسی تولیدشده به‌وسیلهٔ یک آهن‌ربا با گشتاور مغناطیسی آن متناسب است.

برای نمونه، یک حلقهٔ حامل جریان الکتریکی، یک آهن‌ربای میله‌ای، یک الکترون، یک مولکول، و یک سیّاره همگی دارای گشتاور مغناطیسی هستند.

به بیان دقیق‌تر، واژهٔ گشتاور مغناطیسی معمولاً به گشتاور دوقطبی مغناطیسی سیستم، که نخستین جمله از بسط چندجمله‌ای یک میدان مغناطیسی عمومی است، اشاره دارد. جزء دوقطبی میدان مغناطیسی یک جسم، حول جهت گشتاور دوقطبی مغناطیسی آن جسم متقارن است، و متناسب با معکوس توان ۳ فاصله از آن جسم کاهش می‌یابد.

دکمه بازگشت به بالا
Open chat
چطور می تونم کمکتون کنم ؟
چطور می تونم کمکتون کنم ؟