انرژی سیوینگ

نگهداری انرژی یا مدیریت انرژی راهکاری برای تنظیم و بهینه‌سازی استفاده از سیستم‌های انرژی است. در مباحث مدیریت انرژی سعی می‌شود، نیاز به انرژی در خروجی کاهش پیدا کند در حالیکه هزینه‌ها کاهش پیدا کرده یا ثابت شده‌است. نگهداری انرژی به معنای کاهش انرژی توسط استفاده کم از سرویس‌های انرژی است. برای مثال کم رانندگی کردن مثالی از نگهداری انرژی می‌باشد. رانندگی کردن به همان میزان با خودرویی پر مصرف تر مثالی از بهره وری از انرژی می‌باشد. نگهدار یانرژی به بهره وری از آن هر دو از تکنیک‌های کاهش مصرف انرژی است. هر چند نگهداری انرژی خدمات انرژی را کاهش می‌دهد وموجب افزایش سرمایه مالی، کیفیت محیط اطراف، امنیت ملی و امنیت مالی شخصی می‌شود و این در راس رده بندی انرژی قابل نگهداری می‌باشد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن