آموزشیاینورتر

۱۲ اصطلاح مهم برای انتخاب و نصب درایو AC

دوازده اصطلاح مهم در مورد اینورتر

۱۲ اصطلاح مهم برای انتخاب و نصب درایو AC

بهره برداری از درایو AC

اصطلاحات زیر اصطلاحات پایه ای مرتبط با مکانیک بهره برداری درایو AC می باشند. بسیاری از این اصطلاحات در زمینه های دیگر نیز برای ما آشنا هستند.

 1. نیرو (Force)

 2. برایند نیرو (Net Force)

 3. گشتاور (Torque)

 4. سرعت (Speed)

 5. سرعت خطی (Linear Speed)

 6. سرعت زاویه ای (چرخشی) (Angular (Rotational) Speed)

 7. شتاب (Acceleration)

 8. قانون اینرسی (Law of Inertia)

 9. اصطکاک (Friction)

 10. کار (Work)

 11. توان (Power)

 12. اسب بخار (Horsepower)

دوازده اصطلاح مهم در مورد اینورتر

نیرو (Force)

به عبارت ساده، نیرو یک هل دادن یا کشیدن است. نیرو ممکن است در اثر الکترومغناطیس، جاذبه یا ترکیبی از ابزارهای فیزیکی ایجاد شود.

واحد انگلیسی اندازه گیری نیرو عبارت است از پوند.

برایند نیرو (Net Force)

برایند نیرو عبارت است از جمع برداری تمام نیروهایی که بر یک شیء عمل می شود که شامل اصطکاک و جاذبه نیز می باشند.

وقتی نیروها در یک جهت اعمال شوند با هم جمع می گردند. برای مثال، اگر دو نیروی ده پوندی در یک جهت اعمال شوند، برایند نیرو برابر بیست پوند خواهد بود.

برایند نیرو ۱
برایند نیرو ۱

اگر ده پوند نیرو در یک جهت و پنج پوند نیرو در جهت مخالف اعمال شوند، برایند نیرو برابر ۵ پوند و شیء در راستای نیروی بزرگتر حرکت خواهد کرد.

درایو AC
برایند نیرو ۲

اگر ده پوند نیرو به طور مساوی در دو جهت اعمال شوند، برایند نیرو برابر صفر بوده و شیء حرکت نخواهد کرد.

برایند نیرو ۳
برایند نیرو ۳

گشتاور (Torque)

گشتاور یک نیروی چرخاننده یا گرداننده است که می خواهد باعث شود که جسمی بچرخد. برای مثال نیرویی که بر انتهای یک اهرم اعمال می شود باعث ایجاد اثر چرخشی یا گشتاور در نقطه محور می گردد.

گشتاور حاصلضرب نیرو و شعاع (فاصله اهرم) می باشد.

Torque (tau) = Force x Radius

 

درایو ACدر سیستم انگلیسی گشتاور بر حسب پوندفوت یا پونداینچ اندازه گیری می شود.

به عنوان مثال، اگر ۱۰ پوندنیرو بر اهرمی به طول ۱ فوت اعمال شود، گشتاوری به اندازه ۱۰ پوندفوت ایجاد خواهد کرد.

۱۰ پوندنیرو بر اهرمی به طول ۱ فوت
۱۰ پوندنیرو بر اهرمی به طول ۱ فوت

افزایش در نیرو یا شعاع منجر به افزایشی متناظر در گشتاور خواهد شد.

مثلا افزایش شعاع به دو فوت منجر به گشتاور بیست پوندفوتی می شود.

۱۰ پوندنیرو بر اهرمی به طول ۲ فوت
۱۰ پوندنیرو بر اهرمی به طول ۲ فوت

سرعت (Speed)

یک شیء در حال حرکت فاصله مشخص را در زمان معینی طی می کند. سرعت برابر است با نسبت فاصله طی شده به زمانی که صرف جابجایی می شود.

سرعت= فاصله تقسیم بر زمان

سرعت خطی (Linear Speed)

Speed = Distance / Time

سرعت خطی یک شیء معیاری است از اینکه چه مدت طول می کشد که یک شیء از نقطه الف به نقطه ب برسد. سرعت خطی معمولا به شکل فوت در ثانیه بیان می گردد.

برای مثال، اگر فاصله بین دو نقطه الف و ب برابر ده فوت و دو ثانیه طول بکشد که این فاصله طی شود، سرعت برابر پنج فوت بر ثانیه می باشد.

درایو AC
Linear Speed

سرعت زاویه ای (چرخشی)

درایو AC

سرعت چرخشی یک شیء گردان معیاری است از اینکه چقدر طول می کشد که نقطه ای بر روی جسم یک دور کامل را از نقطه شروع بزند. سرعت زاویه ای معمولا بر حسب دور بر دقیقه بیان می شود.

برای مثال، جسمی که ۱۰ دور کامل را در ۱دقیقه می زند سرعتی برابر۱۰ دوربردقیقه دارد.

سرعت زاویه ای (چرخشی)
سرعت زاویه ای (چرخشی)

شتاب

جسم می تواند سرعتش را تغییر دهد. افزایش در سرعت شتاب نام دارد.

شتاب زمانی اتفاق می افتد که تغییری در نیروی اعمال شونده بر جسم رخ دهد.

سرعت جسم می تواند از یک مقدار بالاتر به مقداری پایینتر کاهش یابد.

این عمل به کندشدن یا شتاب منفی (deceleration) معروف است.

برای مثال یک جسم گردان می تواند از سرعت ۱۰ دور بر دقیقه به سرعت ۲۰ دور بر دقیقه برسد یا بالعکس.

acceleration &
acceleration &

قانون اینرسی Law of Inertia

سیستمهای مکانیکی تحت تاثیر قانون اینرسی هستند.

قانون اینرسی بیان می کند که شیء به حالت فعلی استراحت یا حرکتش ادامه می دهد مگر اینکه توسط یک نیروی خارجی تحت تاثیر قرار گیرد.

این ویژگی مقاومت در مقابل شتاب گرفتن به ممان اینرسی معروف است.

سیستم انگلیسی اندازه گیری بر حسب پوندفوت مربع است.

اگر به توپ پیوسته ای از کاغذ بنگریم که باز می شود، می دانیم که وقتی توپ متوقف می شود مقداری نیرو احتیاج دارد که بر اینرسی خود غلبه کرده و به چرخش ادامه دهد.

نیروی لازم برای غلبه بر این اینرسی می تواند از منبع انرژی مانند یک موتور تامین شود.

درایو AC
قانون اینرسی

کاغذ تا زمانی که می چرخد به باز شدن ادامه می دهد تا اینکه نیروی دیگری عمل کرده و آنرا متوقف کند.

اصطکاک Friction

مقدار زیادی نیرو لازم است تا برای غلبه بر اینرسی سیستم در حال استراحت و شروع به حرکت آن اعمال شود.

از آنجا که اصطکاک انرژی را از سیستم دفع می کند لازم است که یک نیروی دائمی اعمال شود تا جسم در حال حرکت باقی بماند.

قانون اینرسی همچنان برقرار است زیرا نیروی اعمال شده تنها برای جبران انرژی از دست رفته لازم است.

تا زمانی که سیستم در حال حرکت است تنها انرژی لازم برای جبران تلفات مختلف لازم است اعمال شود تا آنرا در حال حرکت نگه دارد.

برای مثال، در حالتهای قبلی این تلفات شامل موارد زیر بود:

 • اصطکاک داخل موتور و یاطاقانهای تجهیزات درایوشده
 • تلفات بادخوری در موتور و تجهیزات درایوشده
 • اصطکاک بین ماده ای روی پیچنده و غلتکها

کار work

هرگاه نیرویی از هر نوع باعث حرکت شود کار انجام شده است. برای مثال، وقتی یک شیء از نقاله از یک نقطه به نقطه دیگر حرکت داده شود کار انجام می شود.

درایو AC
کار

کار به صورت حاصلضرب برایند نیرو در فاصله طی شده تعریف می شود. اگر نیروی دوبرابر اعمال شود، کار دوبرابری انجام می پذیرد.

اگر جسم فاصله دوبرابری را طی کند، کار دوبرابری انجام می شود.

توان Power

W = F x d

توان نرخ انجام کار یا کار تقسیم بر زمان است.

توان = (نیرو ضرب در فاصله) تقسیم بر زمان

توان= کار تقسیم بر زمان

به عبارت دیگر، توان مقدار کاری است که برای حرکت یک بسته از یک نقطه به نقطه دیگر انجام می شود تقسیم بر زمان.

 

Power = (Force x Distance) / Time
Power = (Force x Distance) / Time

اسب بخار Horsepower

توان را می توان بر حسب فوت پوند بر ثانیه بیان کرد، اما اغلب بر حسب اسب بخار بیان می شود.

این واحد در قرن هجدهم توسط جیمز وات تعریف گردید.

وات موتورهای بخار را می فروخت و از وی پرسیده شد که یک موتور بخار می تواند جایگزین چند اسب شود.

او اسب ها را مجبور کرد که حول چرخی که یک وزنه را بلند می کرد راه بروند. او دریافت که هر اسب به طور متوسط حدود ۵۵۰ فوت پوند کار در ثانیه انجام داده است.

یک اسب بخار معادل ۵۰۰ فوت پوند بر ثانیه یا ۳۳۰۰۰ فوت پوند بر دقیقه است.

درایو AC
اسب بخار

بر اساس این رابطه می توان دید که افزایش گشتاور، سرعت یا هر دو منجر به افزایشی متناظر در اسب بخار می شود.

اسب بخار= گشتاورضرب در دوربردقیقه تقسیم بر ۵۲۵۰

HP = (Torque x RPM) / 5250

 

درایو AC

توان یک مدار الکتریکی بر حسب وات یا کیلو وات اندازه گیری می شود.

درایوهای سرعت متغیر و موتورهایی که در ایالات متحده ساخته می شوند معمولا توان نامی بر حسب اسب بخار دارند. البته دارد باب می شود که توان تجهیزات را با استفاده از سیستم بین المللی واحدها (واحدهای SI) بر حسب وات و کیلووات بسنجند.

یوسف رجبی

یوسف-مهندسی کنترل صنعتی,برنامه نویس و بنیان گذار الکترومارکت طراح و برنامه نویس سیستم های مبتنی بر اتوماسیون صنعتی.طراح پروژه های انرژی سیوینگ بر پایه تکنیک های نوین, حرفه ای در برنامه نویسی اتوکد,ای پلن و طراحی وب سایت

‫۲ نظرها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
Open chat
چطور می تونم کمکتون کنم ؟
چطور می تونم کمکتون کنم ؟