آموزشیاینورتر

دستورالعمل شورای اتحادیه اروپا در مورد درایوهای کنترل دور موتور بخش چهارم

درایوهای کنترل دور موتور

فصل 7 – استاندارها و دستورالعمل ها

استفاده از استاندارها اختیاری است، ولی تطابق با دستورالعمل ها بدون استفاده از استاندارهای هماهنگ شده بسیار دشوار است.

دو راه وجود دارد که نشان می دهد که سیستم اینورتر (VFD) یا قطعه ی آن تطابق یافته است:

 • استفاده از استانداردهای هماهنگ
 • بوسیله ی روش موجود در سند فنی وقتی هیچ استاندارد هماهنگی وجود نداشته باشد، یا اگر همه ی بخش های یک استاندارد هماهنگ نتواند به کار گرفته شود.

توصیه میشود در ادامه مطالعه شود: راهنمای خرید و انتخاب اینورتر VFD

نکته ی کلیدی:

استفاده از سند فنی حتی وقتی استانداردها طوری هماهنگ شده اند

که تطابق را راحت تر نشان دهند، در صورتی که مورد نیاز مقامات باشد، توصیه شده است.

دستورالعمل یا استاندارد؟

قانون ایالت اروپا توسط دستورالعمل های مختلفی تعریف شده است.

دستورالعمل های مربوط به سیستم درایوهای کنترل دور موتور به عنوان دستورالعمل هایی با روش جدید شناخته شده اند، به این معنا که اشکال یا محدودیت های دقیق محصولات را در بر نمی گیرند. کارهایی که آن ها انجام می دهند، نیازهای ضروری هستند که عمدتا مربوط به سلامت و ایمنی هستند که استفاده از استانداردهای هماهنگ مرتبط را اجباری می کنند.

نیازهای موجود در دستورالعمل ها به طور ثابت در استانداردها قرار داده شده اند.

استانداردها اشکال و محدودیت های دقیق برای محصولات ایجاد می کنند.

مسئولیت تعریف استانداردها در اروپا بر عهده ی سه اتحادیه است:

CE، برای حوزه های ایمنی عمومی، CENELEC، برای تجهیزات الکتریکی و ETSI، برای ارتباطات.

استنانداردهای هماهنگ برای درایوهای کنترل دور موتور ها

برای حذف موانع فنی که بر سر راه تجارت در کشور های اروپایی یا منطقه ی اقتصادی اروپا وجود دارند،

استانداردها در ایالات عضو هماهنگ شده اند.

در رویه ی هماهنگ سازی، همه ی ایالات عضو در توسعه ی پیشنهادات کمیته برای استاندارد ملی خودشان استفاده کردند.

یک استاندارد وقتی هماهنگ شده است که در مجله ی رسمی اروپا منتشر شده باشد.

عقیده این است که اگر یک محصول با استاندارد هماهنگ تطابق یافته باشد،

از نظر قانونی ساخته شده است و وقتی در یک کشور به بازار عرضه می شود، باید در سایر کشورهای عضو نیز عرضه شود.

چگونگی تشخیص یک استاندارد اروپایی

استانداردهای هماهنگ به فرمت زیر آمده اند:

XX EN 60204-1

که

XX = پیشوند ملی ( مثلا، BS = UK؛ SFS = Finland )

EN = مخفف Eurnorm

60204-1 = مثالی از شماره ی یک استاندارد

شماره گذاری استانداردهای اروپایی توالی ساختار یافته و سازمان یافته ی زیر را دنبال می کند.

 • EN 50225: 1996 ( سال در دسترسی EN از شماره با دو نقطه جدا می شود )
 • EN 50157 -2-1: 1996 ( شماره ی قطعه با حط فاصله نشان داده شده است )

دو عدد اول خاستگاه استاندارد را نشان می دهد:

 • 40xxx تا 44xxx، دامنه ی فعالیت های CN/CENELEC رایج را در حوزه ی IT نشان می دهد
 • 45xxx تا 49xxx، دامنه ی فعالیت های CN/CENELEC رایج را خارج از حوزه ی IT نشان می دهد
 • 50xxx تا 59xxx، دامنه ی فعالیت های CN/CENELEC رایج، جایی که

– EN 50xxx تا EN 59xxx به استانداردهای منتشر شده تنها توسط CENELEC اشاره دارد

– EN 55xxx به اجرای اسناد CISPR اشاره دارد

– 60000 تا 69999 به اجرای CENELEC اسناد IEC با یا بدون تغییر اشاره دارد

استانداردهای اروپایی توسط کشورهای عضو CENELEC با افزودن پیشوند ملی قبل از شماره شناسایی استاندارد ( برای مثال: SFS-EN 60601-1، DIN EN 60601-1، BS EN 60601-1) مطابقت یافته اند.

همچنین برخی سرنخ هایی به عنوان نشانه ی وضعیت استاندارد وجود دارد:

prEN 500822-2 = پیشنهاد برای استاندارد ارسال شده به ایالات عضو

ENV 50 = پیش استانداردی که برای سه سال اجباری بود تا تجربه ی عملی را از ایالات عضو بدست آورد.

 

سوالاتی از سوی شما که پاسخ داده شده اند

کدام استانداردها به طور مستقیم به درایوهای کنترل دور موتور مربوطند؟

در حال حاضر، سه استاندارد خاص محصول وجود دارد که به تطابق با دستورالعمل های اروپا مربوط هستند. به آن ها ” EN 61800-3 سیستم های درایوهای کنترل دور موتور با سرعت قابل تنظیم – بخش 3: نیازها و روش های تست ویژه ی EMC ” می گویند که با دستورالعمل EMC مرتبط هستند، “EN 61800-5-1 سیستم های درایو برق قدرت با سرعت قابل تنظیم – بخش 1-5: نیازهای ایمنی – الکتریکی، گرمایی و انرژی” می گویند که به دستورالعمل ولتاژ پایین مرتبط هستند و ” EN 61800-5-2 سیستم های درایوهای کنترل دور موتور با سرعت قابل تنظیم – بخش 2-5: نیازهای ایمنی – ایمنی عملکردی” می گویند که با دستورالعمل ماشین آلات مرتبط هستند.

مطالعه کنید
فرق اینورتر و سافت استارتر - بخش دوم

علاوه بر این، استنانداردهای دیگری وجود دارند که باید در نظر گرفته شوند:

 • EN 60204-1، تجهیزات الکتریکی ماشین ها، که علاوه بر این که یک استاندارد دستورالعمل ولتاژ پایین برای همه ی تجهیزات الکتریکی است، استاندارد ایمنی برق تحت دستورالعمل ماشین آلات نیز می باشد.
 • EN 50178 مطابق دستورالعمل ولتاژ پایین و
 • EM 61800- 1/2/4، که مشخصه های رتبه بندی را برای سیستم های درایو برق قدرت ( به ترتیب LV DC، LV AC و MV AC PDS ) فراهم می آورد.
 • EN 61000-3-2 و EN 61000-3-12، که مورد نیاز جریان هارمونیک ناشی از تجهیزات است

مسائل مربوط به En 61800-3 و درایوهای کنترل دور موتور چیست؟

برای تابش ها دو جنبه باید در نظر گرفته شود:

تابش های هدایت شده: در کابل های منبع برق قدرت دیده شده اند و همچنین بر روی اتصالات کنترلی اندازه گیری خواهند شد، درحالی که انتشار تابش، هوابرد است.

تابش های هدایت شده در فرکانس های پایین با عنوان هارمونیک ها شناخته شده اند، که مشکل آشنا برای بسیاری از کاربران PDS است. جایی که به هارمونیک ها مربوط هستند، EN 61800-3 به EN 61000-3-2 نسبت داده می شود، که برای تجهیزات تحت 16 آمپر در هر فاز به کار می رود. علاوه بر این، استاندارد هارمونیک EN 61000-3-12 تا 75 آمپر در هر فاز در نظر گرفته شده اند.

در حال حاضر، گروه های زری می توانند تفکیک شوند

 • زیر 16 آمپر در هر فاز

– حرفه ای، بالای 1kW => بدون محدودیت.

– سایرین > محدوده ها مشخص شده اند.

–   بین 16 تا 75 آمپر در هر فاز

– تجهیزات برای سیستم های عمومی ولتاژ پایین => محدوده ها مشخص شده اند.

– تجهیزات برای سیستم های دیگر => محدوده ها مشخص شده اند.

تطابق با تابش های هدایت شده می تواند با طراحی خوب محصول یاری شود و به سهولت قابل دست یابی است، در بعضی موقعیت ها، با استفاده از فیلترها، فراهم آوردن این برای یک درایو منفرد است.

تابش های انتشار یافته: این ها مشکل آفرین ترین ها هستند. در حالی که بسته بندی درایو در یک قفس فاراده ممکن است و بنابراین همه ی تابش ها با اتصال به زمین تقلیل یافته اند، در عمل این از نوع اتصالات صادره است، جایی که کابل کشی نامناسب تابش هایی را انتشار می دهد و از زوج هایی متقابلی را با سایر کابل های مجاور ایجاد می کند.

روش های مهم تضعیف کابل های محافظ دار و زمین کردن در دمای 360 درجه ی سلسیوس است.

راه حل های مربوط به تابش های انتشاریافته کدامند؟

مهم ترین راه حل عمل مناسب نصب، محفظه ی محکم، کابل های محافظ دار و زمین کردن در درمای 360 درجه است. ( مراجعه به راهنمایی شماره 3 برای نکات و قطعات ).

آیا من باید با استانداردها مطابقت پیدا کنم؟

استفاده از استاندارد ها اختیاری است، ولی تطابق با دستورالعمل بدون استفاده از استانداردهای هماهنگ شده در اکثر موارد دشوار است.

آیا به خاطر عدم تطابق جریمه می شوم؟

بله. عدم تطابق با هر دستورالعمل، یک جرم خواهد بود.

استاندارد ویژه ی محصول EN 61800-3

این استاندارد، تابش مورد نیاز و سطوح مصونیت PDSها و روش های تست برای اندازه گیری سطوح را تعریف می کند.
در اروپا، استاندارد مقدم بر تمام استاندارهای عمومی یا استاندردهای EMC خانواده ی محصول است که قبلا در دسترس بودند.

استاندارد دو محیط را تعریف می کند که تجهیزات می تواند در آن استفاده شود:

محیط اول

 • محیطی که شامل محل های داخلی است، همچنین شامل تاسیساتی است که به صورت مستقیم بدون ترانسفورماتورهای بینابینی به یک شبکه ب منبع برق قدرت با ولتاژ پایین وصل می شوند که به ساختمان های مورد استفاده برای اهداف داخلی را انرژی رسانی می کند. خانه ها، آپارتمان ها، محیط های تجاری یا ادارات در ساختمان مسکونی مثال هایی از این انواع موقعیت ها هستند.

محیط دوم

 • محیطی که شامل همه ی تشکیلات به جز آن هایی می شود که به طور مستقیم به یک شبکه ی منبع برق با ولتاژ پایین وصل شده اند که به ساختمان های مورد استفاده برای اهداف داخلی انرژی می رسانند. مناطق صنعتی، مناطق فنی هر ساختمان که از یک ترانسفورماتور اختصاصی تغذیه می شوند، مثال هایی از مناطق محیطی ثانویه هستند.

استاندارد، PSDها و قطعات آن ها را به سه رده بسته به کاربرد مورد نظر تقسیم می کند

PDS رده ی C1:

یک PDS با ولتاژ مجاز کمتر از 1,000 ولت و در نظر گرفته شده برای استفاده در محیط اول. یک (PDS (or CDM) به کاربر نهایی ” به عنوان محصول ساخته شده ” فروخته می شود.

شرح

عرضه به بازار. جابه جایی رایگان بر مبنای مطابقت با دستوالعمل EMC. اعلامیه ی EC تطابق و علامت گذاری CE مورد نیاز هستند.

مطالعه کنید
تئوری موتور ۱۰۱: تنظیم فرکانس

تولیدکننده ی PDS مسئول رفتار EMC مربوط به PDS تحت شرایط مشخص شده است. سنجش های دیگر EMC در روشی توضیح داده شده اند که به سادگی قابل درک است و می تواند توسط شخص عموم افراد پیاده شود.

وقتی PDS/CDM در سایر محصولات جا بگیرد، رفتار EMC حاصل آن محصول، مسئولیت اسمبلر محصول نهایی، با دنباله روی از توصیه ها و راهنمایی های تولیدکننده است.

PDS رده ی C2:

PDS با ولتاژ مجاز کمتر از 1,000 ولت، نه یک قطعه ی وصل شونده به دستگاه است و نه یک قطعه ی قابل جابه جایی و تنها توسط یک متخصص نصب و راه اندازی شده است.

یک PDS ( یا CDM/BDM)برای این فوخته می شود تا درون یک دستگاه، سیستم یا تاسیسات جای بگیرد.

شرح:

عرضه به بازار. در نظر گرفته شده تنها برای اسمبلرها یا نصاب های حرفه ای که سطح صلاحیت EMC ضروری برای نصب یک PDS ( یا CDM/BDM) به طور صحیح دارند. تولیدکننده ی PDS ( یا CDM/BDM) مسئول فراهم آوردن دستورالعمل های نصب است. اعلامیه ی EC تطابق و علامت گذاری CE مورد نیاز هستند.

وقتی یک PDS/CDM/BDM لازم باشد در محصول جای بگیرد، رفتار ECM حاصل آن محصول، مسئولیت اسمبلر محصول نهایی است.

PDS رده ی C3

PDS با مقدار ولتاژ کمتر از 1,000 ولت، در نظر گرفته شده برای استفاده در محیط دوم.

یک PDS ( یا CDM/BDM) ” به عنوان ساخته شده ” به کاربر نهایی فروخته می شود یا به منظور جای گرفتن در دستگاه، سیستم یا تاسیسات به فروش می رسند.

شرح

عرضه به بازار. جابه جایی رایگان بر مبنای تطابق با دستورالعمل EMC. اعلامیه ی EC تطابق و علامت گذاری CE مورد نیاز هستند.

تولیدکننده ی PDS مسئول رفتار EMC مربوط به PDS تحت شرایط مشخص شده است. سنجش های دیگر EMC در روشی توضیح داده شده اند که به سادگی قابل درک است و می تواند توسط شخص عموم افراد پیاده شود.

وقتی PDS/CDM در سایر محصولات جا بگیرد، رفتار EMC حاصل آن محصول، مسئولیت اسمبلر محصول نهایی، با دنباله روی از توصیه ها و راهنمایی های تولیدکننده است.

PDS رده ی C4

PDS  با ولتاژ مجاز کمتر از 1,000 ولت، یا جریان مجاز برابر با یا بالاتر از 400 آمپر، در نظر گرفته شده برای استفاده در سیستم های پیچیده در محیط دوم.

یک PDS ( یا CDM/BDM) فروخته می شود تا در دستگاه، سیستم یا تاسیسات جای گیرد.

شرح

نیازهای رده بندی C4 شامل همه ی نیازهای EMC دیگر بجز تابش فرکانس رادیویی می شود.
آن ها تنها وقتی ارزیابی می شوند در محل مورد نظر خود نصب شده باشند. بنابراین، PDS رده C4 به صورت یک تاسیسات ثابت رفتار می کند، و بنابراین نیازی به اعلامیه ی EC تطابق یا علامت گذاری CE ندارد.

درحالی که دستورالعمل EMC به سند همراه با آن برای شناسایی تاسیسات ثابت شده، مشخصه ها ی خاصیت الکترومغناطیس آن و فرد مسئول، و نیز برای نشان دادن احتیاط صورت گرفته به منظور در بر نگرفتن تطابق آن تاسیسات نیاز دارد.

به منظور تطابق نیازهای بالا در ورد رده بدی C4 در PDS، کاربر و تولیدکننده باید با یک برنامه ی EMC به منظور تطابق با نیازهای EMC کاربرد مورد نظر، موافقت کرده باشد. در این موقعیت، کاربر مشخصه های EMC محیط شامل تاسیسات کلی و همسایگی را  در بر می گیرد. تولید کننده ی PDS باید اطلاعاتی را در مورد سطوح تابش نمونه و راهنمایی های نصب PDS ی که باید نصب شود، فراهم آورد. رفتار EMC حاصل، مسئولیت نصاب است ( مثلا به پیروی از برنامه ی EMC).

جایی که نمایشی از عدم تطابق رده بندی C4  در PDS بعد از راه اندازی وجود دار، استاندارد شامل رویه ی سنجش حدود تابش خارج از مرز یک تاسیسات می شود.

مثل های مربوط به کاربردهای روش های مختلف

 

 • BDM مورد استفاده در محیط های داخلی یا صنعتی، فروش بدون هیچ گونه کنترل کاربرد.

 

تولید کننده مسئول این است که EMC کافی حتی توسط شخص عامه نیز بدست آید.

هر چند دستورالعمل EMC تنها برای دستگاه و تاسیسات ثابت شده کاربرد دارد ( معمولا قطعات مستثنی هستند )، گفته می شود که قطعاتی که برای جای گیری درون دستگاه توسط کاربر نهایی در نظر گرفته شده اند و نیز قطعاتی که مسئول تولید اختلالات الکترومغناطیسی هستند، در بر گرفته شده اند. بنابراین، اگر اعضای عمومی ( کاربر نهایی ) قطعه ای خارج از قفسه خریداری کند، آن ها نباید در مورد تطابق نگرانی داشته باشند، وقتی آن را با ماشین خود متناسب می کنند.

بنابراین، مسئولیت تطابق و علامت گذاری CE چنین قطعاتی تحت EMC مسئولیت تولیدکننده است. بسته به محل تاسیسات مورد نظر، تجهیزات رده ی C1 یا C3  مجاز هستند.

 

 • PDS یا CDM/BDM برای اهداف داخلی یا صنعتی، فروش به اسمبلر متخصص.
مطالعه کنید
کاهش خطر هارمونیک ها در اینورتر فرکانس متغیر INVERTER THD

 

این به عنوان یک زیر مونتاژ به اسمبلر حرفه ای فروخته شده است که آن را درون ماشین، دستگاه یا سیستم جا می دهد. شریط استفاده در سند تولید کننده مشخص شده اند. مبادله ی اطلاعات فنی باعث بهینه سازی راه حل های EMC می شود. علاوه بر رده بندی های C1 و C3، رده بندی C2 نیز مجاز است.

 

 • PDS یا CDM/BDM برای استفاده در تاسیسات

 

شرایط استفاده در حال حاضر با سفارش خرید مشخص می شود؛ در نتیجه مبادله ی اطلاعات فنی بین فروشنده و مشتری ممکم است. این می توان شامل واحد های تجاری مختلف ( درایوهای کنترل دور موتور PDS، مکانیک ها، کنترل فرآیند، و غیره … ) باشد.

ترکیب سیستم ها در تاسیسات باید به منظور تعریف روش های کاهشی که باید برای محدودیت تابش ها استفاده شود، در نظر گرفته شود. جبران هارمونیک یک مثال آشکار از این موضوع، هر دو برای دلایل فنی و اقتصادی است.

علاوه بر رده بندی های C1، C2 وC3، رده بندی C4 نیز مجاز است.

 

 • PDS یا CDM/BDM برای استفاده در ماشین.

 

PDS یا CDM/BDM  ترکیب شده با قطعه ی کاربردی مانند یک جاروبرقی، فن، پمپ یا چیزهای این چنینی، برای استفاده در دستگاه آماده هستند.

به طور مشابه، اینورترها ( زیر مونتاژ های E.Q مربوط به BDM ها) در این رده بندی قطعات قرار می گیرد.

خود به خود، آن ها دارای وظیفه ی ذاتی برای کاربر نهایی نیستند، ولی به نصاب حرفه ای که آن ها را درون ماشین، دستگه یا سیستم جای می دهد، فروخته می شوند. آن ها مستقیم به کاربر نهایی فروخته نمی شوند.

بنابراین برای نقطه نظر دستورالعمل EMC مربوط به PDS/CDM/BDM در این جا، جزئی است که از دستورالعمل مستثنی است.

سازنده ی ماشین مسئول همه ی مسائل EMC است. تولیدکننده ی PDS/CDM/BDM دستورالعمل های مسئول ارائه ی  نصب، نگهداری و عملکرد سازنده ی ماشین به منظور دست یابی به تطابق با دستورالعمل EMC است. با این اوصاف، استفاده از رده بندی C1، C2، C3 یا C4  PDS/CDM/BDM به جای درایو هایی بدون هیچ گونه تطابقی، پیشنهاد شده است.

دستورالعمل ماشین آلات 98/37/EC

چگونه دستورالعمل ماشین آلات روی درایوهای کنترل دور موتور من اثر می گذارد؟

این دستورالعمل مربوط به همه ی ترکیبات مکانیکی ملحق شده با قطعات است، جایی که حداقل یک بخش متحرک است و دارای تجهیزات کنترل ضروری و مدارهای کنترل و ورودی برق است.

دستورالعمل مربوط به همه ی ماشین ها است ولی نه ماشین هایی مانند بالابرها که دارای دستورالعمل خاص خود هستند.

دستورالعمل ماشین آلات جدید 2006/42/EC منتشر شده است. تا وقتی دستورالعمل قدیمی 98/37/EC می تواند تا 29 دسامبر 2009 استفاده شود، تغییرات ناشی از دستورالعمل جدید در چاپ های آتی این دستورالعمل در نظر گرفته خواهد شد.

نکته ی کلیدی:

تا آن جایی که درایوهای کنترل دور موتور مد نظر باشند، ورژن جدید EN 60204-1، چاپ پنجم، هم اکنون انتشار یافته است. ورژن های قدیمی و جدید می توانند تا 1 ژون 2009 استفاده شوند. بعد آن تاریخ ورژن جدید باید به کار گرفته شود.

خود به خود، مدول کامل درایو (CDM) دارای ارزش عملکردی برای کاربر نیست. همیشه لازم است موتور خود را به بار رانده شده، قبل ازاینکه بتواند به صورت موثر عمل کند، جفت کند.

کجا می توانم کپی دستورالعمل ماشین آلات را بدست آوریم؟

درایوهای کنترل دور موتور

برای بدست آوردن کپی دستورالعمل ماشین آلات، شما می توانید با مقام ذی صلاح محلی تماس بگیرید یا آن را از وب سایت ایالات اروپا که مروبط به قانون گذاری ها است (http://europa.eu.int/eur-lex/) دانلود کنید.

دستورالعمل ولتاژ پایین

چگونه LVD بر روی درایو من تاثیر می گذارد؟

2006/95/EC

این دستورالعمل مربوط به همه ی تجهیزات الکتریکی با ولتاژ های اسمی از 50 ولت تا 1 کیلو ولت AC و از 75 ولت تا 1.5 کیلو ولت DC است.

هدف دستورالعمل، حفاظت در مقابل خطرات الکتریکی، مکانیکی، آتش و تابش است. تلاش شده است تا تضمین شود که تنها محصولاتی که ذاتا ایمن هستند به بازار عرضه می شوند.

همه ی بخش های یک PDS از اینورتر و موتورها تا دنده ی کنترل باید با دستورالعمل ولتاژ پایین تطابق یابند.

برای تضمین اینکه یک محصول تطابق یافته است، تولیدکننده باید اعلامیه ی تطابق را ارائه دهد.

این اعلامیه ای است مبنی بر این که محصول با نیازهای موجود در دستورالعمل تطابق یافته است.

اگر یک محصول با دستورالعمل تطابق یافته باشد و دارای  اعلامیه ی تطابق باشد، سپس باید علامت CE را داشته باشد.

در مورد یک سیستم درایو برق قدرت،  اعلامیه ی تطابق برای هر یک از قطعات آن مورد نیاز است. بنابراین، اعلامیه ی تطابق برای مدول کامل درایوهای کنترل دور موتور (CDM) و برای الکتروموتور باید به صورت مجزا توسط تولیدکنندگان هر یک از قطعات داده شوند.

نکته ی کلیدی:

اکثر تولیدکنندگان از اعلامیه ی تطابق که دستورالعمل ولتاژ پایین را برای همه ی PSD/CDM های ساخته شده را پوشش می دهند، استفاده می کنند. این ها درایوهایی هستند که درون محفظه ای ساخته می شوند که می تواند برای تغذیه و روشن شدن بدونیاز به انجام کار خاصی، سیم کشی شده باشند. در در تضاد با یک شاسی باز (BDM)  است که یک قطعه است و به محفظه نیاز دارد.

مطالعه کنید
مزایای استفاده از VFD ها ، اینورترها و درایوها

چرا اعلامیه ی تطابق مهم است؟

نکته ی کلیدی:

بدون اعلامیه ی تطابق، CDM نمی تواند علامت CE را با خود داشته باشد و بنابراین در کشورهای EEA فروخته نمی شود و بنابراین نمی تواند به صورت قانونی در هیچ سیستمی استفاده شود.

دستورالعمل EMC

چگونه دستورالعمل EMC روی درایوهای کنترل دور موتور من اثر می گذارد؟

2004/108/EC

قصد  دستورالعمل EMC، همانطور که اسم آن بر می آید،

دست یابی به سازگاری EMC با سایر محصولات و سیستم ها است.

اهداف دستورالعمل برای تضمین تابش ها از یک محصول به اندازه ی کافی پایین هستند

تا از سطوح ایمنی سایر محصولات تخطی نکنند.

دو جنبه ی دستورالعمل EMC باید در نظر گرفته شود:

 • ایمنی محصول.
 • تابش هایی از آن محصول.

هر چند دستورالعملی که آن EMC EMC را پیش بینی می کند

باید در زمان طراحی محصول  در نظر گرفته شود،

در واقع به EMC نمی تواند تنها با طراحی رسیدگی شود- باید از نظر کمی نیز سنجیده شود.

نکته ی کلیدی:

اکثر درایوهای کنترل دور موتور، علامت گذاری CE دارند.

با این اوصاف، در برخی موارد، دراوها بخشی از ماشین آلات یا تجهیزات / سیستم پردازش هستند .

در رده ی قطعاتی قرار گرفته اند که در دستورالعمل EMC در بر گرفته نشده است.

سازنده ی ماشین، بنابراین، مسئولیت نهایی برای تضمین این موضوع را دارد.

که ماشینی شامل هر PDS یا هر قطعه ی الکتریکی دیگر، با نیازهای EMC تطابق می یابد.

در هر مرحله ی فرایند تولید، از قطعه تا سیستم، هر تولیدکننده مسئول به کار گیری بخش های مناسبی از دستورالعمل است.

این ممکن است در قالب دستورالعمل هایی مربوط به چگونگی نصب یا تناسب تجهیزات بدون ور به رو شدن با مشکل، باشد.

این به این معنا نیست که رشته ای از اعلامیه ی تطابق ها وجود دارد که باید با با یک کتاب راهنما مطابقت یابد.

چه کسی مسئول تضمین علامت CE است؟

یک اینورتر فرکانس احتمالا تنها قطعه ی یک سیستم ددرایوهای کنترل دور موتور است.

با این حال، این سیستم یا ماشین کلی است که باید با نیازهای دستورالعمل EMC مطابقت یابد.

بنابراین، تولیدکنندگان درایوهای کنترل دور موتور، در موقعیت هستند

تا انتخاب کنند آیا علامت CE بر روی یک اینورتر فرکانسی قرار گرفته است

تا تطابق با دستورالعمل EMC را نشان دهد یا آن را به عنوان قطعه ای بدون علامت CE تحویل دهد.

نکته ی کلیدی:

این مسئولیت فردی است که در نهایت سیستم را پیاده سازی می کند تا تطابق EMC را تضمین کند.

هم سازنده ی ماشین و هم تهیه کننده ی سیستم، مسئولیت نهایی این را بر عهده دارد که ماشین یا سیستمی شامل درایوهای کنترل دور موتور و سایر قطعات الکتریکی و الکترونیکی با نیازهای EMC مطابقت یابد.

تولیدکننده ی درایوهای کنترل دور موتور قادر به کمک به سازنده ی ماشین یا تهیه کننده ی سیستم با فراهم آوردن BDM/CDM/PDS که مطابق دستورالعمل EMC و علامت CE است.

خلاصه ی مسئولیت ها

خلاصه ی مسئولیت های تولیدکننده در استفاده از دستورالعمل EC در سیستم هایی شامل یک PDS هستند:

هشدار و راهنمایی

سیستم درایوهای کنترل دور موتور

دستورالعمل ماشین آلات دستورالعمل ولتاژ پایین دستورالعمل EMC
هر استاندارد مرتبط با ایمنی مانند EN 61800-5-2, EN 60204-1, etc EN 61800-5-1
EN 50178
EN 60204-1
EN 61800-3
فایل فنی فایل فنی سند فنی
بکارگیری استانداردهای هماهنگ تا حد امکان بکارگیری استانداردهای هماهنگ بکارگیری استانداردهای هماهنگ
اعلامیه ی تطابق اعلامیه ی EU تطابق اعلامیه ی EU تطابق
بدون هیچ علامت CE، وقتی PDS جزئی از ماشین است به کار گیری علامت CE به کار گیری علامت CE

 

اگر برخی از دستورالعمل ها در علامت گذاری CE حاصل شده باشند،

درایوهای کنترل دور موتور PDS ( یا CDM یا BDM) می تواند با اعلامیه ی تطابق مرتبط، علامت CE گرفته باشد.

شباهت این فرایند برای هر محصول نهایی که با یک PDS ترکیب می شود، اتفاق می افتد.

با این وجود، همه ی دستورالعمل های کاربردی برای محصول نهایی را چک کنید.

 

"دست

دانلو فایل دستورالعمل شورای اتحادیه اروپا در مورد درایوهای کنترل دور موتور بخش چهارم

 

“نظرات شما را میخوانیم و به آن ها فکر میکنیم.

اگر روش های دیگری را که حاصل از مطالعه و تجربه شما دوستان عزیز است با ما به اشتراک بگذارید خوشحال میشویم لطفا در قسمت نظرات عنوان فرمایید.

ما در 24 ساعت از 7 روز هفته منتظر شنیدن صدای شما هستیم
02165292580
02165295301
09122659154

یوسف رجبی

یوسف-مهندسی کنترل صنعتی,برنامه نویس و بنیان گذار الکترومارکت طراح و برنامه نویس سیستم های مبتنی بر اتوماسیون صنعتی.طراح پروژه های انرژی سیوینگ بر پایه تکنیک های نوین, حرفه ای در برنامه نویسی اتوکد,ای پلن و طراحی وب سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
Open chat
چطور می تونم کمکتون کنم ؟
چطور می تونم کمکتون کنم ؟