سینوس وگا تک فاز

inverter

راهنمای فارسی اینورتر سانترنو سینوس وگا تک فاز

راهنمای فارسی اینورتر سانترنو سینوس وگا تک فاز user manual persian inverter santerno sinus vega 1 phase user manual persian SINUS VEGA 1-PHASE ﻧﮑﺎت اﯾﻤﻨﯽ ﻫﻨﮕﺎم ﻧﺼﺐ دراﯾو ﺑﺪﻧﻪ اﯾﻨﻮرﺗﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ” ﺑﻪ ارت ﻣﺘﺼﻞ ﺷﻮد. از ﻧﺼﺐ اﯾﻨﻮرﺗﺮ در ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ اﺷﺘﻌﺎل ﺧﻮدداری ﺷﻮد. اﯾﻨﻮرﺗﺮ در داﺧﻞ ﺗﺎﺑﻠﻮ ﻧﺼﺐ ﮔﺮدد ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ از ذرات ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر و ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و رﻃﻮﺑﺖ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮔﺮدد. اﯾﻨﻮرﺗﺮ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻤﻮدی و ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ از دو ﻃﺮف ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ و از ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ده ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ ﻓﻀﺎی آزاد ﺟﻬﺖ ﭼﺮﺧﺶ ﻫﻮا در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد. دﻣﺎی ﮐﺎری اﯾﻨﻮرﺗﺮ )10/+40- ( درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. در ﺻﻮرت اﻓﺰاﯾﺶ دﻣﺎ ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از 40 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد ﺟﺮﯾﺎن ﻧﺎﻣﯽ اﯾﻨﻮرﺗﺮ…

بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا
Open chat
چطور می تونم کمکتون کنم ؟
چطور می تونم کمکتون کنم ؟